ที่ปรึกษาโครงการ

ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. พระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘

๒. พระเทพสิทธิโภณสณ                       เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

 1. พระราชรัตนาลงกรณ์              เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
 2. พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
 3. พระสุทธิธรรมโสภณ                     เจ้าคณะคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
 4. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล           รองปลัดกระทรวงการคลัง
 5. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์
 6. นายโชคชัย เดชอมรธัญ                    ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี
 7. นายพนม ศรศิลป์                           ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 9. พลตรีสุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29
 10. ศ. ดร. ผลิน ภู่จรูญ                       ราชบัณฑิตยสภาสาขาบริหารธุรกิจ
 11. นายมงคล วุฒิธนากุล                     ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

 

      ที่ปรึกษา

 1. พระอุดมปรีชาญาน                     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

2 นายปรีชา มงคลหัตถี                                  ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 1. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 3. ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ (ขอนแก่น)
 4. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓
 5. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑
 6. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
 7. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
 9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

12. ประธานสภาองค์กรชุมชนห้วยยาง