การดำเนินงาน

ใช้หลักสามประสานคือภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบพอเพียง     และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกพัฒนาการจัดการอนุรักษ์ที่ราชพัสดุให้ดียิ่งขึ้น โดยมีแผนการปฏิบัติการ ดังนี้

แผนปฏิบัติการขั้นที่ 1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักศิลปากรที่ ๘ (ขอนแก่น) เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ หลักการ คำนิยามของอาคารโบราณทรงคุณค่า

แผนปฏิบัติการขั้นที่ 2 ตรวจสอบการบริหารจัดการที่ราชพัสดุที่ควรอนุรักษ์ ลงในระบบสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการขั้นที่ 3 จัดให้มีการมอบ ประกาศเกียรติคุณ และสัมภาษณ์ผู้ใช้ประโยชน์เพื่อนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป

แผนปฏิบัติการขั้นที่ 4 จัดให้มีการประชุม สัมมนา จัดทำคู่มือและแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุทรงคุณค่าจังหวัดสกลนคร โดยการจัดการความรู้ เพื่อให้เป็นเครือข่ายต้นแบบ ตลอดจนสร้างเครือข่ายระดับอำเภอและตำบลต่อไป

แผนปฏิบัติการขั้นที่ 5 กำหนดช่องทางติดตามและควบคุมเพื่อการรายงานและการประเมินผลการบริหารจัดการที่ราชพัสดุทรงคุณค่า