วัตถุประสงค์โครงการ

3.1 เพื่อรวบรวบรวมอาคารโบราณทรงคุณค่าไว้ในระบบสารสนเทศ

3.2 เพื่อความร่วมมือในการสร้างจิตสำนึก ระบบควบคุมและตรวจสอบอาคารโบราณทรงคุณค่า

3.3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3.4 เพื่อให้อนุชนได้เห็นอาคารโบราณทรงคุณค่า