วันที่ 23 สิงหาคม 2537 พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เสด็จพระราชดำเนินทาง
ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และมอบถุง
พระราชทานให้แก่ผู้ป่วย นับเป็นศิริมงคลแก่โรงพยาบาลและนำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลและประชาชนอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอใกล้เคียง